Är det låga oljepriset bra för klimatet?

Olja i solnedgång

Oljepriserna har senaste två åren varit rekordlåga. Vissa påstår att det är bra för klimatet (en snabb googling gav för handen bland annat följande artiklar: den här, den här, den här och på engelska t.ex. den här) eftersom det gör det mindre lönsamt att investera i sökandet efter ny olja samt ger en möjlighet att ta bort subventioner. Andra fruktar att den billiga olja kommer ytterligare accelerera den alltjämt stigande trenden av växthusgasutsläpp. Frågan är alltså om det är bra eller dåligt med låga oljepriser utifrån ett klimatperspektiv. Det är en fråga med relevans för klimatpolitik och för den normativa frågan om hur vi bör bemöta klimatförändringarna. Om det skulle visa sig att låga oljepriser är bra för klimatet, ja då vore det t.ex. dumt att artificiellt höja priserna genom en koldioxidskatt.

Ekonomen Harold Hotelling skrev om detta problem redan 1931. Han presenterade en matematisk modell enligt vilken priset på icke-förnybara resurser, under vissa ytterligare antaganden, följer diskonteringsräntan (vilket ungefär kan förstås som avkastningen för alternativa investeringar). Hans utgångspunkt var sökandet efter en optimal takt för utvinnandet av icke-förnybara resurser: bör allt utvinnas och säljas direkt, eller bör resursen hushållas med över tid? Svaret beror, enligt Hotelling, på det relativa värdet av konsumtion nu och konsumtion i framtiden, så som uttryckt i diskonteringsräntan: en hög ränta innebär att dess framtida värde är lågt och att det därmed finns skäl att konsumera nu, och vice versa, betyder en låg diskontering ett högt framtida värde och skäl att konservera. Hotelling menar att en optimal extraktionsbana följer ränteutvecklingen för alternativa investeringar. Med andra ord, man bör utvinna den del av resursen som kan säljas och investeras i ett alternativ med högre framtida avkastning.

Låt oss förenkla något och ta olja som ett exempel på en icke-förnybar energiresurs och solcellsenergi som alternativet (men notera att det egentligen orimligt att bestämma diskonteringsräntan med enbart en alternativ investering). Om en investering i solenergi kan förväntas ge en högre avkastning än en nuvarande investering i olja, ja, då bör ett sådant skifte i investeringar ske: oljetillgången säljas och investeras i solenergi. Om däremot oljeinvesteringen kan förväntas ha en högre avkastning än den potentiella investeringen i solenergi, ja då bör den behållas. Ett alternativt sätt att uttrycka samma sak är att oljan nu är värd mer än den framtida oljan eftersom solenergin kan förväntas ha en mer positiv utveckling jämfört med oljan.

Då kommer vi till det som kallas för ”Hotellings regel”, vilken gör gällande att priset på en icke-förnybar resurs (under vissa idealiserade antagande) kommer att följa diskonteringsräntan: högre ränta betyder ett högre pris. I vårt exempel skulle alltså priset på olja följa det förväntade värdet av solenergi, det vill säga, att när en investering i solenergi blir mer värdefull, sjunker värdet av framtida olja och priset på nuvarande olja höjs därmed.

Hotellings poäng var att det finns en självreglerande mekanism för icke-förnybara resurser, som olja: om alternativa resurser, som solenergi, blir billigare alternativt om den aktuella resursen blir dyrare och då kommer det snart ske ett skifte från olja till solenergi. Skälet är att om priset på olja höjs, så kommer den bli svårare att sälja, vilket i sin tur minskar konsumtionen. På så sätt finns en inbyggd hushållningsprincip för icke-förnybara resurser: en optimal balans av konsumtion och konservering nås genom att priset följer diskonteringsräntan, d.v.s. allteftersom alternativa investeringar blir mer lönsamma minskar konsumtionen av resursen.

Vid första anblick tycks Hotellings modell lovande i klimatfrågan. Problemet är bara att den inte stämmer – eller ja, den stämmer bara under de idealiserade modell-antagandena som Hotelling gjorde – i själva verket så skulle vi kunna ha en situation där investeringar i fossila bränslen som olja har ett lägre förväntat värde än en motsvarande investering i solenergi (jmf. ”stranded assets”), men där oljepriset trots det är lågt. Än värre för applikationen är att ett av antagandena är att det är en ensam ägare som har full kontroll över resursen uppenbart är falskt när det kommer till drivkrafterna för klimatförändringarna. Klimatproblemet är ett s.k. ”allmännings dilemma” som involverar flera aktörer.

Men att Hotellings regel inte stämmer i verkligheten och inte är behjälplig för klimatfrågan hindrar inte det faktum att folk refererar till den, ofta på ett missvisande sätt, i debatten. Ta till exempel en artikel från 2011 av den amerikanska filosofen Ben Hale, med titeln ”Nonrenewable Resources and the Inevitability of Outcomes”. Hale för en ödesdiger argumentation om att klimatförändringarna är oundvikliga fram till dess att vi bestämmer oss för att det är principiellt moraliskt fel att orsaka dem (vilket inte kan rättfärdigas konsekventialistiskt, enligt Hale). En essentiell premiss i hans argumentation är Hotellings regel, som han tolkar som att ägare av olja (låt oss fortsätta med det som exempel) kommer att justera priset så att de kan krama ut minsta lilla droppe av denna resurs. Hans tolkning tycks här helt enkelt vara att regeln är en variant av utbud/efterfrågan-principen, vilket är missvisande då Hotellings poäng just var att den principen inte är verksam för icke-förnybara resurser. Vidare fortsätter han: ”as alternativa energy technologies develop, fossil fuels become less and less valuable sitting in the ground. Fossil fuels effectively reach their expiration date – so it makes sense to try to use them as fast as possible. Suppliers face increased pressures to pump fast, price optimally, and get as much oil out of the ground as they can” (2011, 380).

Det låter ju inte bra alls. Men är det en konsekvens av Hotellings regel, om den vore sann? Nej, det är ett missförstånd. Vad som händer när alternativa energikällor utvecklas är mycket riktigt att det blir relativt sett mindre värdefullt att konservera fossila energikällor och därmed mer värdefullt att konsumera dem. Men det reflekteras också i ett höjt pris, vilket kommer göra att mindre konsumeras och ett skifte till en alternativ energikälla. Det är visserligen rationellt att sälja oljetillgångar, men problemet är att färre och färre kommer vilja köpa en sådan dålig investering. Vad mer är, oljan måste så klart också borras upp och raffineras. Att vi får kännedom om att oljeprospekt minskar i värde betyder inte att oljan de intecknat snabbt och enkelt kan föras ut till marknaden, oftast betyder det helt enkelt att insatserna för att extrahera oljan avbryts och en förlust i räkneboken.

Generellt är det alltså bra för klimatet med ett högt oljepris och dåligt med ett lågt oljepris, åtminstone i Hotellings modell. Men i verkligheten finns, som sagt, inte den nära koppling mellan priset på icke-förnybara resurser och diskonteringsräntan. I verkligheten, till skillnad från i Hotellings modell, så kan också nya oljetillgångar upptäckas – och om det är en möjlighet, eller ja, ett hot, då kan det vara bra med ett lågt oljepris. I verkligheten finns det dessutom en mängd artificiella prismekanismer, som t.ex. subventioner för fossila bränslen (vilka är minst 10 miljoner dollar per minut), vilket gör att oljepriset inte är en särskilt tydlig signal alls. I verkligheten är det alltså svårt att veta.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Parisavtalet – finns det skäl för optimismen?

12 december förra året antog de 195 medlemsstaterna (inklusive EU) enhälligt ett nytt avtal under FN:s klimatramverk, som ska börja gälla år 2020. Stående ovationer och glädjetårar fyllde därefter mötesrummet.

cop21-unfccc-paris-agreement-1550x804

 

Det så kallade Parisavtalet innehåller bland annat ett mer ambitiöst temperaturmål: ett försök att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader, vilket konkretiseras i termer av nettonollutsläpp till år 2050. Än viktigare är att överenskommelsen lägger grunden för det ”pledge and review”-system med vilket man hoppas uppnå målet genom att stater frivilligt förpliktigar sig till mer och mer ambitiösa utsläppsminskningar. Genom krav på transparens och andra ”mjuka” kontroller finns en förväntan om att den abstrakta ambitionen ska omsättas till konkreta handlingar. Staterna får själva lägga ribban, men de måste berätta hur högt eller lågt de satt den och var femte år vad de gjort för att försöka nå den samt hur mycket de vill höja den.

 

Den generella reaktionen har varit optimistisk. Det har beskrivits som ett ”historiskt avtal” och ”en vändpunkt i det globala klimatarbetet”. Även om vissa mer skeptiskt beskrivit det som ”varken ambitiöst eller rättvist” och som bara tomma ord, kan responsen sammanfattas som ”historiskt men otillräckligt”.

 

Finns det skäl för optimismen? Vad bör vi förvänta oss av klimatpolitiken? Anta att jag som individ, som förälder, medborgare eller i min professionella roll känner en frustration över att de annalkande klimatförändringarna bemöts med en förlamande passivitet: jag anser att det finns så väl ekonomiska som moraliska skäl för en mer ambitiös klimatpolitik. Hur bör jag då förhålla mig till Parisavtalet?

 

Utifrån ett perspektiv har jag skäl att beklaga mig, i lika hög grad nu som efter Kyoto 1997 och efter Köpenhamn 2009. Om min förhoppning var ett juridiskt bindande avtal i vilket en fullt rättvis fördelning av ansvaret specificeras och genomdrivs, utan undflyende kompromisser från stater med såväl stora utsläpp som stor rikedom, så infriades den inte av Parisavtalet. Det är visserligen så att det som kallas ”klimaträttvisa” återfinns i det, men bara som pliktskyldigt noterat i den juridiskt icke-bindande första delen.

 

Utifrån ett annat perspektiv kan man trots allt ge fog för den försiktiga optimism som präglat mottagandet. Först och främst genom att moderera förväntningarna på den internationella politiken: den ovan nämnda förhoppningen är helt enkelt naiv. Men också genom att klargöra att det moraliskt rätta inte behöver upprätthållas med juridikens tvång. En så kallad juridisk moralism är alltså inte nödvändig, vilket är tur med tanke på att det många gånger är en orimlig hållning. Betänk bara om en som ljuger (utanför en domstol) inte bara skulle klandras moraliskt utan dessutom ställas inför en rätta i domstol och tilldömas böter.

 

Därmed inte sagt att det står var och en helt fritt att bestämma huruvida ett avgett löfte ska hållas eller ej. Att jag lovar dig att utföra en viss handling, ger dig rätt att förvänta dig att den ska utföras och mig skäl att se till att det sker. I det fall jag inte gör vad jag lovat är jag skyldig dig en god förklaring och du har kanske trots det skäl att klandra mig. Att löften fungerar på detta sätt ger oss skäl att vara försiktigt optimistiska angående de utfästelser som de 195 medlemsstaterna avgett. Oroade och upprörda individer, frivilligorganisationer och företag kan med hjälp av moraliska sanktioner sätta press på staterna. Detta har redan skett, till exempel har näringslivet (t.ex. genom ”We Mean Business”) börjat ställa krav på tydliga spelregler för långsiktiga investeringar. Generellt handlar det om att namnge och hänga ut de som drar fötterna efter sig. Mest effektivt blir det så klart om trycket kommer från den egna befolkningen.

 

Ett annat förtydligande angående löften är att de sällan bara förpliktigar till vad man redan avsett göra. Tvärtom ges löften oftast som en garanti för att löftesgivaren inte ska följa stundens infall. Detta ger också skäl för försiktig optimism samt uppslag till hur moralisk utveckling i klimatfrågan kan ske. Det är möjligt att sätta press också på att löftena ska vara ambitiösa och förpliktiga stater till en mer progressiv klimatpolitik än de annars skulle fört. Här kan den redan framgångsrika ”divesteringsrörelsen” (350.org) spela en viktig roll.

 

Enligt Parisavtalet kommer en inventering ske vart femte år och därefter kommer nya löften om utsläppsminskningar avkrävas. Inför varje sådant tillfälle finns en möjlighet att påminna om de många skäl som finns för att bekämpa klimatförändringarna. Som det ekonomiskt kloka i att investera i ständigt mer kostnadseffektiv förnybar energi istället för i högriskalternativ som kol och olja. Samt moraliska skäl, som att klimatförändringarna hotar centrala projekt och värden.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Individuell klimatetik

Oftast när vi pratar om etik och klimatförändringarna, eller med andra ord ‘klimatetik’, så antar vi att det är nationalstater eller hela generationer som är de relevanta aktörerna. Det finns flera anledningar till detta. Det huvudsakliga skälet är att klimatförändringarna är ett s.k. ”samordningsproblem” (på eng. ‘collective action problem’) som skapas av en enormt stor mängd individuella utsläpp av växthusgaser över tid. När vi ställs inför ett problem av denna typ så krävs ofta kollektiva lösningar; i sammanhanget är de flesta överens om behovet av ett globalt klimatavtal som tvingar samtliga aktörer ur denna och kommande generationer att agera gemensamt för att undvika farliga klimatförändringar. Nu är det väl känt att vi fortfarande saknar ett tillfredsställande sådant avtal – senast bevittnades detta i klimatförhandlingarna i Doha förra året.

I ljuset av detta kan vi ställa oss en annan klimaetisk fråga: hur bör jag som enskild individ agera i förhållande till klimatproblematiken? Har jag som individ skyldigheter att minska eller helt stoppa de av mina aktiviteter som leder till utsläpp av växthusgaser? Dessa aktiviteter har t.ex. att göra med mitt val av boende, uppvärmning, el-förbrukning, mina kostval (att äta kött eller veganskt), mina transportval (bil eller cykel, flygsemester till Thailand eller fjällvandring) och sopsorteringens vara eller icke-vara. Även om det kan verka samvetsgrant att cykla till jobbet, vara vegetarian och noggrant placera hårdplasten och det ofärgade glaset i två separata behållare så kan det tyckas insignifikant i sammanhanget. Vilken betydelse har det vad jag gör som individ vad beträffar klimatet? Oavsett om jag sorterar och cyklar eller ej så verkar vi gå mot de oönskade temperaturförändringarna globalt över tid. Samtidigt, givet att vi är ense om att vi som ett globalt kollektiv är skyldiga att göra de livsstilsförändringarna som ett globalt klimatavtal skulle resultera i, varför skulle jag då som medlem av detta kollektiv inte vara skyldig att göra min del alldeles oavhängigt om jag tvingas därtill genom ett avtal eller om andra göra sina delar?

En första fråga då: är de individuella bidragen som mina handlingar ger upphov till signifikanta eller försumbara för klimatproblematiken? Walter Sinnot-Armstrong har argumenterat att de är obetydliga medan John Nolt argumenterat mot honom med hjälp av enkel aritmetik. Nolt har till och med räknat ut lidandet som en genomsnittlig Amerikan är skyldig till genom sina utsläpp i termer av skadade/dödade framtida personer (1 till 2 st döda!). En mer moderat siffra presenteras av ekonomen och filosofen John Broome, han skriver att dina livsutsläpp kommer att utplåna 6 månader av ett friskt liv i genomsnitt, eller i monetära termer orsakar dina livsutsläpp skada motsvarande mellan 125 000 – 430 000 kr (eller 4 – 13 kr/ dag).

Det finns dock en hel del problem innan vi från Nolts resonemang skulle kunna dra slutsatsen att du som individ därmed är skyldig till dödandet av framtida personer. För det första är det mycket svårt att komma fram till en acceptabel mätmetod för vilka utsläpp som är ”dina” och som du därmed kan hållas ansvarig för. Är det t.ex. du som konsument som är ansvarig för att en produkt du köper har skapat en stor mängd växthusgaser i atmosfären genom hur den producerades, eller är det producenten som bär det ansvaret (eller är ni båda ansvariga)? Om du som individ saknar kunskap om de skadliga effekterna av dina konsumtionsval, är du fortfarande ansvarig (eller ansvarig till en mindre grad)? Om du är så illa tvungen att värma ditt hus för att inte frysa ihjäl över vintern, eller åtminstone för att inte förlamas av en lång förkylning, minskar det då ditt individuella ansvar för förbränningens negativa effekter? Givet att planet du åker med skulle ha flygit även om inte du bokat den sista platsen, på vilket sätt är du ansvarig för din del av flygresans utsläpp? Problemet är så klart inte bara relaterat till vilka av mina utsläpp som jag kan hållas moraliskt ansvarig för utan även mer grundläggande att vi saknar data om personliga utsläpp. Givet att vi väljer att utkräva ett personligt moraliskt ansvar för växthusgasgenererande utsläpp så är vi förpassade till att använda ett typ av nationellt genomsnitt som proxy (det kan tilläggas att strikta undersökningar och uppföljningar av vad varje individ faktiskt ger upphov till med största sannolikhet skulle leda till en rigorös och destruktiv kontrollapparat).

Det är ingen fråga om att de kalkyler som Nolt och Broome argumenterar för är fyllda med osäkra antaganden och som sades nyss verkar det svårt att överhuvudtaget undkomma det. Vi kan trots det med stor säkerhet säga att dina utsläpp över din livstid kommer att bidra till skada för framtida individer. Tänk på det på följande sätt om det hjälper: låt säga att det inte var växthusgaser som frisläpptes vid förbränningen av fossila bränslen utan att det istället var små järnkulor som slungades upp i atmosfären där de sedan stannade mellan 50-100 år. Varje gång du tog bilen till jobbet kunde du tydligt se dessa järnkulor stiga mot himlen. Sedan sa någon klok vetenskapsman att de som kommer upp måste också komma ner – dessa järnkulor kommer i sinom tid att regna ner över jorden och orsaka mycket skada; att bli träffad i huvudet av en sådan är direkt dödande och stora skador kan (men inte helt säkert) uppkomma oavsett var de slår ner. Du frågar dig om du som individ har skäl att låta bli att agera på ett sådant sätt som släpper ut järnkulor. Du vet inte säkert att dina utsläpp kommer att döda någon framtida person, kanske gör det de, kanske skadar de flera stycken, förkortar livet på någon, eller slukas de harmlöst av ett stort hav. Du frågar dig: ‘kan jag vilja att handla på ett sådant sätt så att jag riskerar livet på framtida individer för att kunna ta bilen till jobbet?’ Och svaret är nej. Trots den osäkerhet som finns om det konkreta utfallet av dina utsläpp har du som individ skäl att ompröva dina val som resulterar i dessa. Alldeles oavsett om ett internationellt bindande avtal som tvingar dig till att låta bli att släppa ut skadliga växthusgaser finns på plats eller ej så har du skäl att handla på ett sätt som inte innebär en allvarlig risk för framtida individers existens. Betyder det att du inte kan göra någonting alls (eftersom alla handlingar verkar bära med sig en liten risk för framtida individer) – kommer risk-preventionen här verkar handlingsförlamande? Nej, du måste handla, du måste interagera, välja, andas, äta, ta dig till jobbet, definiera dig själv som människa – men du måste inte riskera framtida individers existentiella grund om du kan låta bli.

Lämna en kommentar

Filed under Filosofi, Miljö, Politiskt, Uncategorized

Hur bör klimatbördan fördelas? Fördelstagarna betalar?

OK, här kommer del två av den serie som det förra inlägget inledde. Frågan vi ställer oss är hur bör den kostnad som uppkommer i och med att vi accepterar ansvaret att minska utsläppen så att farliga framtida klimatförändringar hindras eller mildras fördelas globalt? Vilka ska betala för att oskyldiga individer av kommande generationer ska slippa att lida och dö som en följd av våra och tidigare generationers handlingar? I förra inlägget gick jag kort igenom den så populära principen att det är de som orsakat utsläppen av växthusgaser som också bör betala för att förhindra de negativa konsekvenserna av dessa. Min försiktiga slutsats var att denna princip, även om den är tilltalande, inte fungerar fullt ut. Skälet till detta var bl.a. att många av ”förorenarna” sedan lång tid inte finns med oss och att många av de existerande förorenarna har giltiga ursäkter som gör det orimligt att hålla dem moraliskt ansvariga. Principen som jag nu kort ska presentera försöker hantera just dessa problem. Idéen är simpel: delar av dagens generation är skyldiga att betala eftersom de åtnjuter fördelarna av tidigare generationers utsläpp medan kostnaderna faller på en tredje part (främst fattiga individer från fattiga länder i framtiden). Svaret är alltså att fördelstagarna bör betala.

Tänk dig följande situation: Din förfader använder en ödetomt som avfallstipp, så fort hans sopor fylls upp så går han runt hörnet till ödetomten och kastar dem där. Detta är oproblematiskt eftersom ingen använder tomten eller ens bor i närheten, och det är dessutom så att det ger dig en ekonomisk vinst genom att han slipper att betala för sophämtning. Över tid byggs denna ekonomiska vinst upp till en betydelsefull fördel. Det är till och med så att han, till skillnad från sina grannar, sparat tillräckligt genom att avstå från att betala för sophämtning hela sitt liv för att kunna ge sina barn en mycket bättre förutsättning i livet. Historian upprepar sig: också hans barn och barnbarn använder sig av ödetomten, och de ekonomiska fördelarna av detta växer. Nu 100 år efter upptäckten av möjligheten till att gratis dumpa skräp på ödetomten visar det sig att denna dumpning har orsakat ett lokalt miljöproblem med stor kostnad för det omkringliggande samhället. Så fort detta börjar bli klart slutar du så klart denna familjevana. Men har du rätt att behålla de fördelar som denna orättvisa dumpning medfört för dig och din familj? Enligt fördelstagarna betalar så har du inte det. Tvärtom är det du som borde betala för de kostnader som uppkommit som en följd av inte bara ditt eget beteende utan även vad tidigare generationer av din familj gjort. Varken orsakssamband eller ond vilja är nödvändigt för att fastslå att du borde betala, enligt detta perspektiv.

Detta resonemang liknar på många sätt de som brukar lyftas fram för frågor om kompensation för slaveriet eller för kolonialismen. Även om t.ex. nuvarande Amerikaner inte är direkt ansvariga för slaveriet så kan man tycka att de har en skyldighet att avsvära sig de fördelar som de åtnjuter av den historiskt orättvisa slavekonomin.

Det finns dock några problem med också denna princip för fördelningen av ansvar. För det första kan man tycka att den är för hård mot fördelstagarna. Även om det är sant att skälet till de fördelar de åtnjuter är en historisk orättvisa så är det också ett faktum att de har gjort upp planer för sina liv baserade på föreställningen om att dessa fördelar var rättfärdigt deras. Det verkar orimligt att i exemplet ovan kräva att du nu går i personlig konkurs om det är det som krävs för att täcka kostnaderna för det uppkomna miljöproblemet. Ett annat problem är att det kan vara svårt att räkna på fördelarna. Exakt hur många och hur mycket av dagens generation gynnats av industrialismen? Det är svårt att föreställa sig en värld där industrialismen inte ägde rum. Man skulle till och med kunna argumentera att fördelarna av utsläppen av växthusgaser är så stora (för alla involverade) att de med råge kompenserar de negativa konsekvenserna.

Trots dessa problem så finns det något intuitivt med en fördelstagarna betalar princip. Om min ekonomiska fördel gentemot dig delvis kan förklaras av en historisk orättvisa så verkar det som du har skäl att ställa högre krav på mig. Även om det kanske är orimligt att använda denna som grund för att helt rätta till orättvisan, d.v.s. kräva att alla orättfärdigade fördelar betalas tillbaka, så är det rimligt att detta argument ger en skjuts i en viss riktning. Den ekonomiska ojämlikhet som råder mellan världens fattiga och rika stater är inte naturgiven. Det finns många skäl till varför rika individer bör axla ett större ansvar för klimatbördan. Ett av dessa är att en del av deras rikedom har uppkommit genom att deras förfäder har låtit kostnaderna för deras handlingar orättvist falla på andra.

Lämna en kommentar

Filed under Filosofi, Miljö, Politiskt

Hur bör klimatbördan fördelas? Förorenarna betalar?

Det var länge sedan jag skrev och jag har nu på ett positivt sätt blivit påmind om att det också är hög tid att skriva något…

 

Det finns många etiska frågeställningar som realiseras i förhållande till de annalkande klimatförändringarna. Jag har i tidigare inlägg vidrört några av dessa. Den kanske mest påtagliga av alla frågor är förstås den om hur vi ska förstå vårt ansvar för kommande generationer: vad är vi skyldiga att lämna efter oss (i detta fallet kanske det är mer slående att uttrycka det som vad är vi skyldiga att inte lämna efter oss)? Det är en mycket intressant fråga, men inte den jag tänkte diskutera nu. Istället låt oss anta att vi har bestämt oss för att vår skyldighet är att se till att vi undviker farliga klimatförändringar (så som det heter i FN:s klimatramverk) och att vi vet ungefär vad det kräver av vår generation (t.ex. att utsläppen ska minska med 80 % till år 2050). Frågan nu är vem ska göra vad för att vi ska uppfylla denna förpliktelse? Hur bör ansvaret fördelas, mellan världens folk, nationer, eller individer?

 

Man skulle kunna påstå att det är kring denna fråga som de internationella klimatförhandlingarna (de s.k. COP-mötena) förs. Och där brukar den normalt förstås i de två polerna: den utvecklade världen och utvecklingsvärlden. I det redan nämnda klimatramverket finns en känd slogan som verkar relevant: ansvaret ska vara ”gemensamt men differentierat”. Ofta förstås detta som att det redan utvecklade världen ska göra mer än den ännu inte utvecklade världen (som vanligt är dessa kategorier djupt problematiska). Varför då?

 

Det finns olika sätt att motivera ett differentierat ansvar här och de flesta har rätt till viss del (om också delvis fel). Den absolut mest kända principen för ansvarsfördelning är den s.k. ‘förorenarna betalar’ (cf., ‘polluters pay’), vilken enklast kan förstås genom de notiser man kan hitta i antikaffärer (eller ja, här är mitt empiriska underlag begränsat): har du sönder något så får du betala för det! Tanken är alltså att de som har orsakat klimatförändringarna också bör göra något åt problemet. Det finns dock några ganska grundläggande invändningar som gör denna princip orimlig som ett unikt svar på en rättvis fördelning av skyldigheterna. Det mest grundläggande är att många av de individer som har släppt ut växthusgaser genom historien inte längre finns med oss, vilket omöjliggör att vi håller dem ansvariga. Ett annat problem är att även bland de ännu existerande förorenarna så verkar det finnas giltiga ursäkter som förhindrar ett fullt ansvarsutkrävande: många utsläpp skedde i god tro om att det inte fanns något klimathot förknippat med dessa. Det betyder inte att vi därmed har avfärdat denna princip, men vi har en något rumphuggen version. Det är tveksamt om vi utifrån denna kommer kunna fördela det ansvar vi som generation har accepterat.

 

Jag stannar där nu, så kan vi återvända till en diskussion om förfinade alternativ av denna princip en annan gång. När vi plockar upp den tråden så ska jag även berätta lite mer om vilka alternativa principer som finns tillgängliga och varför inte heller någon av dessa är rimlig som Svaret med stort S.

Lämna en kommentar

Filed under Filosofi, Miljö

Klimatförändringarna och mänskliga rättigheter

Det finns många olika sätt utifrån vilka handlingar att göra något åt de annalkande klimatförändringarna kan motiveras. Under de senaste åren har en ny utgångspunkt som förtjänar att uppmärksammas presenterats: skälen till varför vi bör förhindra eller mildra klimatförändringen är att den hotar mänskliga rättigheter. Idén är simpel, snabba och våldsamma förändringar av jordens klimat kommer påverka förutsättningarna för mänskliga samhällen och liv. Som en följd av detta kommer grundläggande mänskliga intressen, t.ex. överlevnad, hälsa och säkerhet, att vara utsatta för en stor risk – vissa menar också att ett av dessa intressen ligger i att ha en hälsosam miljö i sig. Om orsaken till detta hot ligger i de mänskliga utsläppen av växthusgaser (vilket det inte finns skäl att ifrågasätta), menar förespråkarna av denna position, bör ett ansvar fall på oss alla att se till att skydda dessa grundläggande intressen genom mänskliga rättigheter.

 

Argumentets struktur ser ut på följande sätt: (1) en person (A) har en rättighet (r) till ett skydd av ett grundläggande intresse (i) om i är tillräckligt tungt vägande för att ge upphov till en korresponderande skyldighet (s) hos en annan person (B) och r kan skydda i; (2) klimatförändringarna hotar i; (3) den korresponderande skyldigheten s är inte orimligt kostsam i förhållande till vikten av i.

 

Detta argument bygger på den vanligaste synen på rättigheter och är här överförd till problemen som klimatförändringarna ger upphov till. Men vad tillför då talet om att det är mänskliga rättigheter som är hotade och bör skyddas, istället för enbart rättigheter? Vanligtvis tänker man sig att det som utmärker mänskliga rättigheter är att de är universella: de delas av alla människor i kraft av att vara människor (oberoende av vänskapsband och samhällsgemenskap). En annan vanlig tanke är att mänskliga rättigheter är särskilt viktiga, de skyddar mer betydelsefulla intressen än vad rättigheter i allmänhet gör. Bägge dessa förutsättningar verkar rimliga i sammanhanget. Klimatförändringarna är ett allmänmänskligt hot mot de mest grundläggande förutsättningarna för liv och gemenskap.

 

Men vad innebär egentligen denna betoning av mänskliga rättigheter för frågan om hur klimatförändringarna bör bemötas? Är det blott en retorisk gest för att skapa ett tryck på beslutsfattare i syfte att få dem att se till att utsläppen av växthusgaser minskar? Eller är tanken att brott mot mänskliga rättigheter genom vårdslösa utsläpp bör sanktioneras och att de skyldiga ställas inför rätta? Det är i nuläget oklart vilken funktion som avses, men oavsett vilken finns problem att hantera. Det moraliska skyddet, utan ett juridiskt genomdrivande, måste anses vara något naivt. Få betvivlar att klimatförändringarna kommer orsaka massivt lidande och död – det verkar inte i huvudsak vara ett problem med dålig insikt om utsläppens negativa konsekvenser som brister. Det verkar istället främst vara den politiska handlingskraften som saknas. Lidande avlägset i tid och rum är inte nog motiverande, de kortsiktiga ekonomiska incitamenten är desto mer påtagliga. Detta skulle kunna tas som intäkt för att de grundläggande intressen som är utsatta för massiva risker därmed måste undantas det politiska spelet – det är inte juste att ställa överlevnad mot ökad konsumtion. Man kan så argumentera för att handlingar som hotar mänskliga rättigheter bör göras lagvidriga och beivras därefter. Problemet är bara, och det är känt sedan tidigare, att det saknas juridiskt inflytande där detta i så fall skulle behövas. Den bäst fungerande jurisdiktionen finns på nationell nivå, medan klimatförändringarna är ett globalt och mellan-generationellt problem. Det saknas helt enkelt förutsättningar att ställa någon till svars för det kollektiva misslyckande som de fortsatta utsläppen av växthusgaser konstituerar.

 

Betyder det att mänskliga rättighetsramverket är meningslöst i sammanhanget? Kanske inte, även om det är långt i från att vara en Lösning med stort L. Dels skulle man kunna tänka sig en fortsatt utveckling av internationell jurisdiktion, t.ex. genom ICC (den internationella brottsmålsdomstolen) och kanske rent av genom nya specialiserade ”klimatdomstolar”. Dels skulle man kunna tänka sig att den korrigerande funktionen av denna ansats skulle kunna användas nationellt för att följa upp åtaganden, t.ex. ålägga företag som vägrar att följa en nationell målsättning att betala skadestånd till bruk för framtida klimatanpassning. Men att ställa hela länder till svars juridiskt för ett vårdslöst beteende kommer troligtvis vara långt ifrån genomförbart (det finns ett känt exempel där Inuiter i Kanada och på Alaska inlämnade en petition till USA där de menade att deras mänskliga rättigheter kränkts som en följd av den amerikanska hållningen till Kyoto-protokollet, se artikel här, som lades ned). Men återigen det moraliska trycket som betonandet av mänskliga rättigheter kan medföra ska inte förringas helt: fler och fler stater börjar att inse att förutsättningarna för det goda mänskliga livet måste slås vakt om och kanske till och med skyddas konstitutionellt i vissa fall. 

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Undervisa om den ”andra sidan”?

Efter ett alldeles utmärkt reportage av SR Klotet (vilket tyvärr också blev Claes Andreasson sista då han gick bort i veckan) har ett intressant ämne lyfts upp till debatt: bör lärare (på högstadium och gymnasium) undervisa också om klimatskepicism vid genomgången av klimatförändringarna? Det vill säga, bör undervisningen lyfta in alternativa teorier till den vedertagna om att de observerade klimatförändringarna i huvudsak ska förklaras med mänskliga utsläpp av växthusgaser? Denna fråga har realiserats efter det att flera amerikanska skolor, mer eller mindre frivilligt, tvingats göra detta – oftast som en följd av påtryckningar från högljudda föräldrar som menat att undervisningen bör vara ”neutral”. Enligt en undersökning av ”Naturkunskapslärarnas Nationella Organisation NESTA undervisar nästan hälften [47 procent] av de tillfrågade lärarna också om klimatskepsis”, skriver Andreasson. Förutom att undervisningen bör vara neutral kan man tycka att det finns skäl att lyfta in klimatskepticism för att ge en rättvis bild och därmed låta folk själva få avgöra vilka som har de starkaste argumenten.

Sådana argument är dock grovt missvisande och potentiellt farliga. Utgångspunkten i vetenskapliga diskussioner måste vara just vetenskapen och vilka känner denna bättre än just vetenskapsmännen. Vetenskapliga frågor är oftast komplicerade och svårtillgängliga. Ofta bygger vetenskapliga resultat på en lång tradition, vilket gör det svårt att rycka enskilda meningar ur dess sammanhang. Det betyder inte att vetenskap inte bör granskas, det är bara det att det ställer vissa krav på en sådan granskning; det är i princip endast möjligt för vetenskapsmän att själva granska sina resultat. En sådan granskning finns också på plats med det s.k. ”peer review”-systemet, där vetenskapliga resultat kommuniceras i vetenskapliga tidsskrifter först efter att de genomgått en granskningsprocess där de kontrollerats av andra forskare (oftast anonymt i bägge riktningarna). Vetenskaplig kunskap är i en mening helt enkelt det som klarar sig förbi en sådan rigorös vetenskaplig grankning där deras kollegor gör allt för att försöka bevisa att de har fel. När det gäller klimatvetenskap så har de resultat som lyfts in i den politiska debatten dessutom gått igenom ytterligare en granskningsprocess genom att FN:s klimatpanel IPCC kritiskt sammanställt forskningsläget sedan 1990. I en känd artikel från 2004 gick Naomi Oreskes igenom klimatvetenskapen för att se om det fanns någon typ av oenighet i forskningsvärlden som inte nog reflekterats i IPCC:s slutsatser. Efter en genomgång av 928 vetenskapligt granskade artiklar publicerade mellan 1993-2003 fann hon inte en enda som motsa konsensussynen, d.v.s. att huvuddelen av den observerade temperaturökningen förklaras av mänskliga faktorer. Det betyder så klart inte att det är en logisk eller hundraprocentig säkerhet här, när det gäller vetenskaplig kunskap så finns det alltid plats för osäkerhet och tvivel. Klimatskeptiker som efterfrågar en Cartesiansk säkerhet – finns det något sätt att tvivla på dessa resultat? – ställer ett krav som är helt orimligt, inte bara för klimatvetenskap utan för vetenskap i allmänhet. Vi kan alltså, med vetenskapssamhället, slå fast att vi vet att det som vi brukar kalla klimatförändringarna har en mänsklig orsak. I ljuset av detta är det klart missvisande att hävda att den typ av klimatskepticism som frodas på vissa internetforum, men misslyckas med att publiceras i ett vetenskaplig format, borde inkluderas i undervisningen för att ge en rättvis bild.

Någon kanske då menar att om det nu finns en stabil grund för konsensussynen så borde vi väl heller inte vara oroliga för att pröva den gentemot alternativa teorier. Det är så klart helt rätt och det är också något om ständigt görs – ytterst få klimatvetenskapsmän väljer att avstå från att besvara frågor som utmanar deras position; man skulle t o m kunna säga att de om några gör just detta, då deras utsagor nagelfarits mer än vanligt för allmänheten. Men det är en sak att göra detta i en vetenskaplig eller populärvetenskaplig kontext och en helt annan sak att låta lärare och elever, som många gånger saknar relevanta fakta, utföra detta jobb. Nej, att lyfta in klimatskepticism i undervisningen ger sken av att det finns en typ av jämviktsförhållande mellan konsensussynen och alternativa som inte stämmer.

Ett sista skäl som skulle kunna lyftas in handlar om demokrati. Även om klimatskepticismen inte finns i vetenskapliga fora så är det ju ändå ett faktum att dessa avvikande åsikter finns bland folk. Är det då inte ett demokratiskt problem om dessa perspektiv utesluts från diskussionen om vilket samhälle vi bör ha? Man skulle eventuellt kunna relatera denna farhåg till det som John Dryzek kallat för ”adminstrativ rationalism”, d.v.s. att vetenskaplig rationalism får kväva politik i en typ av expertstyre. Detta är en legitim kritik, men i sammanhanget obefogad. Klimatvetenskapen kan aldrig diktera hur samhället bör hantera klimatförändringarna, till syvende och sist är det en normativ fråga där olika risker och värden måste ställas mot varandra. Det betyder att om normativa klimatpolitiska resonemang diskuteras under t.ex. samhällskunskapslektionerna så finns det goda skäl att inte utgå från att något bör göras. Det är möjligt, om än inte speciellt tilltalande, att argumentera för att de mänskligt orsakade klimatförändringarna inte ger oss skäl att agera överhuvudtaget. Den sidan av diskussionen kan lärare gott presentera.

Lämna en kommentar

Filed under Miljö, Politiskt